christian whatsapp messages for free

Verse of the Day – May 2, 2020 – Telugu Christian Gateway

[ad_1]

Source link

The New Testament_Psalms Proverb for 90 Days Day 4 – Telugu Christian Gateway

[ad_1]

Day 4: మత్తయి 10-12, కీర్తన 4, సామెతలు 4

సువార్త సువార్త 10: (fetch)

1 ఆయన తన పండ్రెండుమంది శిష్యులను పిలిచి, అపవిత్రాత్మలను వెళ్లగొట్టుటకును, ప్రతివిధమైన రోగమును ప్రతివిధమైన వ్యాధిని స్వస్థపరచుటకును, వారికి అధికార మిచ్చెను. 2 ఆ పండ్రెండుమంది అపొస్తలుల పేర్లు ఏవనగా, మొదట పేతురనబడిన సీమోను, అతని సహోదరుడగు అంద్రెయ; జెబెదయి కుమారుడగు యాకోబు, అతని సహోదరుడగు యోహాను; 3 ఫిలిప్పు, బర్తొలొమయి; తోమా, సుంకరియైన మత్తయి, అల్ఫయి కుమారుడగు యాకోబు, తద్దయియను మారుపేరుగల లెబ్బయి; 4 కనానీయుడైన సీమోను, ఆయనను అప్పగించిన ఇస్కరియోతు యూదా 0.5 యేసు ఆ పండ్రెండుమందిని పంపుచు, వారినిచూచి వారికాజ్ఞాపించినదేమనగామీరు అన్యజనుల దారిలోనికి వెళ్లకుడి, సమరయుల యే పట్టణములోనైనను ప్రవేశింప కుడి గాని 6 ఇశ్రాయేలు వంశములోని నశించిన గొఱ్ఱల యొద్దకే వెళ్లుడి 0.7 వెళ్లుచుపరలోకరాజ్యము సమీపించి యున ్నదని ప్రకటించుడి 0.8 రోగులను స్వస్థపరచుడి, చనిపోయినవారిని లేపుడి, కుష్ఠరోగుల ు శుద్ధులనుగా చేయుడి, దయ్యములను వెళ్లగొట్టుడి. 9 పొందితిరి ఉచితముగా ఇయ్యుడి .9 సంచులలో సంచులలో బంగారమునైనను వెండినైనను రాగినైనను కొరకు జాలెనైనను జాలెనైనను అంగీలనైనను చెప్పులనైనను సిద్ధపరచుకొనకుడి సిద్ధపరచుకొనకుడి; 10 పనివాడు తన ఆహార మునకు పాత్రుడు కాడా? 11 మరియు మీరు ఏపట్ట ణములో నైనను ప్రవేశించునప్పుడు అందులో, అందులో ఎవడు యోగ్యుడో 12 .12 ఆ యింటిలో ప్రవేశ ంచుచు, ఇంటివారికి శుభమని చెప్పుడి .13 ఆ యిల్లు యోగ్యమైనదైతే మీ సమాధానము దానిమీదికి వచ్చును; 14 అయోగ్యమైనదైతే మీ సమాధానము మీకు 14 .14 ఎవడైనను మిమ్మును చేర్చు మీ మాటలు యెడల 15 15 15 15 .15 విమర్శదినమందు ఆ 15 ణపు సొదొమ గొమొఱ్ఱా .16 16 యుండునని గొమొఱ్ఱా .16 ఇదిగో గొఱ్ఱలను గొఱ్ఱలను నేను మిమ్మును గనుక గనుక ాములవలె వివేకులును పావురములవలె నిష్కపటులునై య ండుడి మనుష్యు లనుగూర్చి జాగ్రత్తపడుడి 0.17; అప్పగించి మిమ్మును మహాసభలకు అప్పగించి, తమ సమాజమందిరములలో మిమ్మును కొరడా కొట్టింతురు, 18 18 అన్యజనులకును సాక్ష్యార్థమై నానిమిత్తము మీరు అధిపతులయొద్దకును తేబడుదురు 19 .19 వారు మిమ్మును అప్పగించునప్పుడు, ఏలాగు మాటాడుదుము? ఏమి చెప్పుదుము? అని చింతింప కుడి; 20 చెప్పవలెనో అది ఆ 20 20 .20 మీ తండ్రి ఆత్మ మీలో ఉండి 21 21 21 .21 సహోదరుని సహోదరుని, తండ్రి కుమారుని, మరణమునకు అప్పగించెదరు; 22 తలిదండ్రులమీద లేచి వారిని చంపించెదరు .22 మీరు నా నామము నిమిత్తము అందరిచేత ద్వేషింపబడుదురు; 23 సహించిన వాడు రక్షంపబడును .23 వారు ఈ పట్టణములో మిమ్మును హింసించునప్పుడు మరియొక పట్టణమునకు పారిపోవుడి; 24 వచ్చువరకు మీరు ఇశ్రాయేలు పట్టణ సంచారము 24 24 24 24 24 .24 శిష్యుడు బోధకునికంటె అధికుడు కాడు; 25 యజమానునికంటె అధికుడు కాడు .25 శిష్యుడు తన బోధకునివలెను దాసుడు తన యజమానునివలెను ఉండిన చాలును. 26 యజమానునికి బయెల్జెబూలని వారు పేరుపెట్టి యుండినయెడల యింటివారికి మరి 26 26 26 .26 కాబట్టి మీరు వారికి భయపడకుడి, మరుగైనదేదియు బయలుపరచ బడకపోదు, రహస్యమైనదేదియు తెలియబడకపోదు .27 చీకటిలో నేను చెప్పునది మీరు వెలుగులో చెప్పుడి; 28 మీకు చెప్పబడినది మేడలమీద 28 .28 మరియు ఆత్మను చంపనేరక దేహమునే చంపువారికి గాని, గాని దేహమునుకూడ నరకములో నశింపజేయగలవానికి భయపడుడి 29 .29 రెండు పిచ్చుకలు కాసుకు అమ్మబడును గదా; అయినను మీ తండ్రి సెలవులేక 30 30 30 .30 తలవెండ్రుకలన్నియు తలవెండ్రుకలన్నియు లెక్కింపబడియున్నవి 31 తలవెండ్రుకలన్నియు పడదు భయపడకుడి; శ్రేష్ఠులు పిచ్చుకలకంటె శ్రేష్ఠులు .32 మనుష్యులయెదుట నన్ను ఒప్పుకొనువాడెవడో 33 33 33 33 33 .33 మనుష్యుల యెదుట ఎవడు ఎరుగననునో ఎరుగననునో వానిని 34 34 34 34 34 34 34 .34 నేను భూమిమీదికి 34 పంపవచ్చితినని తలంచకుడి; 35 గాని సమాధానమును పంపుటకు నేను 35 .35 ఒక మనుష్యునికిని వాని తండ్రికిని, కుమార్తెకును ఆమె తల్లికిని, కోడలికిని ఆమె అత్తకును విరోధము పెట్టవచ్చితిని .36 ఒక మనుష్యుని యింటివారే అతనికి శత్రువులగుదురు .37 తండ్రినైనను తల్లినైనను నా ఎక్కువగా ప్రేమించువాడు నాకు నాకు; కుమారునినైనను కుమార్తెనైనను నాకంటె ఎక్కు వగా ప్రేమించువాడు నాకు పాత్రుడు కాడు; 38 తన సిలువను ఎత్తికొని నన్ను వెంబడింపనివాడు పాత్రుడు కాడు .39 తన ప్రాణము దక్కించుకొనువాడు దాని పోగొట్టుకొనును గాని నా నిమిత్తము తన ప్రాణము పోగొట్టుకొనువాడు 40 40 .40 మిమ్మును చేర్చుకొనువాడు నన్ను చేర్చుకొనును; 41 చేర్చుకొనువాడు నన్ను పంపినవాని చేర్చుకొనును .41 ప్రవక్త అని ప్రవక్తను చేర్చుకొనువాడు ప్రవక్తఫలము పొందును; 42 నీతిమంతుని చేర్చుకొనువాడు నీతిమంతుని ఫలము 42 .42 శిష్యుడని యెవడు ఈ చిన్నవారిలో ఒకనికి గిన్నెడు చన్నీళ్లు మాత్రము త్రాగనిచ్చునో వాడు తన ఫలము పోగొట్టు కొనడని నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను చెప్పుచున్నాను.

సువార్త సువార్త 11: (fetch)
1 యేసు తన పండ్రెండుమంది శిష్యులకు ఆజ్ఞాపించుట…. . చాలించిన తరువాత వారి పట్టణములలో బోధించుటకును ప్రకటించుటకును వెళ్లిపోయెను .2 క్రీస్తు క్రీస్తు కార్యములను గూర్చి గూర్చి నీవేనా నీవేనా నీవేనా మేము మేము మేము కనిపెట్టవలెనా కనిపెట్టవలెనా కనిపెట్టవలెనా 3 అని ఆయనను అడుగు టకు శిష్యులనంపెను .4 యేసు వారిని చూచి వెళ్లి విన్నవాటిని, వెళ్లి కన్నవాటిని యోహానుకు పుడి 5 .5 చూపుపొందుచున్నారు, కుంటివారు నడుచుచున్నార, కుష్ఠరోగులు శుద్ధులగుచున్నారు, చెవిటి వారు వినుచున్నారు, ప్రకటింపబడుచున్నది లేపబడుచున్నారు, ప్రకటింపబడుచున్నది సువార్త 0.6 మిచ్చెను 0.7 వారు వెళ్లిపోవ ుచుండగా యేసు యోహా నునుగూర్చి జనసమూహములతో ఈలాగు చెప్పసాగెను మీరేమి చూచుటకు వెళ్లితిరి వెళ్లితిరి? గాలికి కదలు చున్న రెల్లునా? మరి ఏమి చూడ వెళ్లితిరి? 8 సన్నపు బట్టలు ధరించుకొన్న మనుష్యునా? 9 బట్టలు ధరించుకొనువారు రాజగృహములలో నుందురు గదా .9 ఏమి ఏమి చూడ వెళ్లితిరి? ప్రవక్తనా? 10 ప్రవక్తకంటె గొప్పవానినని మీతో 10 .10 ఇదిగో నా నా నీకు ముందుగా పంపుచున్నాను, అతడు నీ ముందర నీ పరచును పరచును .11 స్త్రీలు కనినవారిలో బాప్తిస్మమిచ్చు యోహానుకంటె గొప్పవాడు పుట్టలేదని నిశ్చయముగా మీతో చున్నాను చున్నాను. అయినను పరలోకరాజ్యములో అల్పుడైన వాడు 12 .12 బాప్తిస్మమిచ్చు యోహాను దినములు మొదలుకొని యిప్పటి వరకు పట్టబడుచున్నది పట్టబడుచున్నది, బలాత్కారులు పట్టబడుచున్నది నాక్రమించుకొనుచున్నారు .13 నాక్రమించుకొనుచున్నారు కాలము వరకు ప్రవక్తలందరును ప్రవచించుచువచ్చిరి; 14 సహా ప్రవచించుచునుం డెను .14 ఈ సంగతి నంగీకరించుటకు మీకు మనస్సుంటే రాబోవు 15 15 .15 వినుటకు చెవులుగలవాడు వినుగాక .16 ఈ తరమువారిని దేనితో పోల్చుదును? కూర్చునియుండి వీధులలో కూర్చునియుండి 17 మీకు పిల్లనగ్రోవి ఊదితివిుగాని మీరు నాట్యమాడరైతిరి; పోలియున్నారు గాని మీరు రొమ్ముకొట్టుకొనరైతిరని తమ చెలికాండ్రతో పిలుపులాటలాడుకొను పిల్ల 18 18 .18 యోహాను తినకయు త్రాగకయువచ్చెను. 19 దయ్యముపట్టిన వాడని 19 .19 మనుష్యకుమారుడు తినుచును త్రాగు చును వచ్చెను వీడు తిండిబోతును మద్య పానియు సుంకరులకును పాపులకును పాపులకును వారనుచున్నారు. క్రియలనుబట్టి జ్ఞానము జ్ఞానమని దాని తీర్పుపొందుననెను 1 తీర్పుపొందుననెను .20 20 ఏ యే ఆయన నిట్లు నిట్లు నిట్లు…………. 21 21 అయ్యో అయ్యో అయ్యో బేత్సయిదా మీ అద్భుతములు దురు దురు దురు దురు దురు దురు దురు దురు 0 , 22 విమర్శదినమందు మీ గతికంటె తూరు సీదోను పట టణములవారి గతి ఓర్వతగినదై యుండునని మీతో చెప్పుచున్నాను 0.23 కపెర్నహూమా, ఆకాశము మట్టునకు హెచ్చింపబడెదవా? నీవు పాతాళమువరకు దిగి పోయెదవు. .24 విమర్శదినమందు నీ సొదొ ఓర్వతగినదై. 25 .25 ఆ సమయమున చెప్పినదేమనగాతండ్రీ చెప్పినదేమనగాతండ్రీ, ఆకాశమునకును భూమికిని ప్రభువా, నీవు జ్ఞానులకును వివేకులకును ఈ సంగతులను 25 పసిబాలురకు బయలుపరచినావని నిన్ను 26 .26 అవును, ఈలాగు చేయుట నీ దృష్ట కి 27 0.27 సమస్తమును నా నా కప్పగింపబడి యున్నది. తండ్రిగాక యెవడును కుమారుని ఎరుగడు; 28 గాకను కుమారు 28 28 28 28 28 28 28 .28 ప్రయాసపడి భారము ఎరుగడు సమస్త జను లారా, నా యొద్దకు రండి; 29 మీకు విశ్రాంతి కలుగ 29 .29 నేను సాత్వికుడను దీనమనస్సు గలవాడను గనుక మీమీద నా కాడి ఎత్తికొని నాయొద్ద కొనుడి; 30 మీ ప్రాణములకు విశ్రాంతి దొరకును .30 ఏలయనగా నా కాడి సుళువుగాను నా భారము తేలిక గాను ఉన్నవి.

సువార్త సువార్త 12: (fetch)
1 ఆకాలమందు యేసు విశ్రాంతిదినమున పంటచేలలో పడి వెళ్లుచుండగా ఆయన శిష్యులు ఆకలిగొని వెన్నులు త్రుంచి తినసాగిరి. 2 పరిసయ్యులదిచూచి ఇదిగో విశ్రాంతిదినమున విశ్రాంతిదినమున చెప్పగా చెప్పగా చెప్పగా ఆయన 3 ఆయన వారితో ఇట్లనెనుతానును తనతో నున్నవారును నున్నవారును ఆకలిగొని యుండగా దావీదు లేదా లేదా లేదా 4 అతడు దేవుని మందిరములో యాజకులే యాజకులే 5 5 5 5 5 5 .5 5 యాజ తినెను విశ్రాంతిదినమున దేవాలయములో దేవాలయములో మును ఉల్లంఘించియు చదువలేదా చదువలేదా చదువలేదా చదువలేదా? 6 దేవాలయముకంటె గొప్ప నున్నాడని మీతో చెప్పుచున్నాను .7 మరియుకనికరమునే కోరుచున్నాను బలిని నేను తీర్చకపోదురు మీక మీక ,8 ,8 ,8 0.8 మనుష్య మనుష్య ప్రభువైయున్నాడనెను ప్రభువైయున్నాడనెను ,9 0.9 ఆయన అక్కడనుండి వెళ్లి వారి 10 ఇదిగో ఇదిగో 10 10 10 0.10 వారాయనమీద నేరము మోపవల ననివిశ్రాంతిదినమున స్వస్థపరచుట న్యాయమా? 11 ఆయనను అడిగిరి .11 ఏ ఏ మనుష్యునికైనను నొక గొఱ్ఱయుండి అది గుంటలో గుంటలో పడినయెడల తీయడా తీయడా తీయడా తీయడా? 12 గొఱ్ఱ కంటె మనుష్యుడెంతో శ్రేష్ఠుడు; చెప్పి విశ్రాంతి దినమున మేలుచేయుట ధర్మమే చెప్పి ఆ 13 ఆ నీ నీ చెయ్యి చాపుమనెను. 14 చెయ్యి చాపగా రెండవదానివలె అది 14 .14 అంతట పరిసయ్యులు వెలుపలికి పోయి, ఆయనను ఏలాగు సంహరింతుమా అని చేసిరి విరోధముగా 15 15 .15 యేసు ఆ సంగతి తెలిసికొని అచ్చటనుండి వెళ్లిపోయెను. వెంబడింపగా జనులాయనను వెంబడింపగా 16 వెంబడింపగా స్వస్థ పరచి తన్ను 17 17 17 .17 ప్రవక్తయైన యెషయాద్వారా చెప్పినది నెరవేరునట్లు ఆలాగు ఆలాగు ఆలాగు అదేమనగా అదేమనగా అదేమనగా అదేమనగా అదేమనగా అదేమనగా ఈయన ఈయన ఈయన ఈయన ఈయన ఈయన నుంచెదను చేయును చేయును చేయును చేయును చేయును చేయును చేయును 17 17. 19 ఈయన కేకలువేయడు కేకలువేయడు వినబడదు వినబడదు వినబడదు విజయమొందుటకు 20 న్యాయవిధిని న్యాయవిధిని ప్రబలము ఆర్పడు ఆర్పడు ఆర్పడు ఆర్పడు ఆర్పడు 21 ఈయన నామమందు అన్యజనులు అను అను 22 అప్పుడు దయ్యముపట్టిన గ్రుడ్డివాడును యొకడు ఆయనయొద్దకు తేబడెను. ఆయన వానిని స్వస్థ పరచినందున ఆ మూగవాడు మాటలాడు శక్తియు చూపును గలవాడాయెను. 23 అందుకు ప్రజలందరు విస్మయమొంది ఈయన దావీదు కుమారుడు కాడా, అని చెప్పుకొను చుండిరి. 24 పరిసయ్యులు ఆ మాట వినివీడు ములకు అధిపతియైన బయెల్జెబూలువలననే దయ్యములను 25 25 25 .25 ఆయన వారి తలంపుల నెరిగి వారితో ఇట్లనెనుతనకు తానే విరోధముగా వేరుపడిన పోవును పోవును పోవును. తనకుతానే విరోధముగా వేరుపడిన యే పట్టణ మైనను ఏ యిల్లయినను నిలువదు. 26 సాతాను సాతానును వెళ్లగొట్టినయెడల తనకుతానే విరోధముగా వేరుపడును; అట్లయితే వాని రాజ్యమేలాగు నిలుచును? 27 నేను బయెల్జెబూలువలన దయ్యములను వెళ్లగొట్టుచున్న యెడల మీ కుమారులు ఎవరివలన వాటిని చున్నారు చున్నారు? 28 వారే మీకు తీర్పరులైయుందురు .28 దేవుని ఆత్మవలన నేను దయ్యములను వెళ్లగొట్టుచున్న యెడల 29 29 29 29 29 .29 ఒకడు మొదట బలవంతుని బంధింపని యెడల 29 ఆ బలవంతుని యింటిలో యింటిలో దోచుకొనగలడు దోచుకొనగలడు దోచుకొనగలడు 30 బంధించినయెడల వాని యిల్లు దోచుకొనును .30 పక్షమున పక్షమున నుండనివాడు నాకు విరోధి; గొట్టువాడు కలిసి సమకూర్చనివాడు గొట్టువాడు కాబట్టి 31 నేను మీతో చెప్పునదేమనగామనుష్యులుచేయు గొట్టువాడు లేదు లేదు లేదు లేదు లేదు లేదు మనుష్యకుమారునికి మనుష్యకుమారునికి 32 విరోధముగా లేదు మాటలాడువానికి లేదు లేదు లేదు లేదు లేదు లేదు లేదు చెట్టు 33 చెట్టు మంచిదని లేదు లేదు లేదు లేదు ే అ ి యెంచుడి; లేదా, చెట్టు చెడ్డదని యెంచి దాని పండును చెడ్డదే అని యెంచుడి. తెలియబడును దాని పండువలన తెలియబడును .34 సర్పసంతానమా మీరు చెడ్డవారైయుండి ఏలాగు మంచి మాటలు పలుకగలరు? 35 నిండియుండు దానినిబట్టి నోరు మాటలాడును 35 .35 సజ్జనుడు తన మంచి ధననిధిలో నుండి సద్విషయములను తెచ్చును; దుర్జనుడు తన చెడ్డ ధననిధిలోనుండి దుర్విషయములను తెచ్చును.36 నేను మీతో చెప్పునదేమనగా మనుష్యులు పలుకు వ్యర్థమైన ప్రతి మాటనుగూర్చియు విమర్శదినమున లెక్క చెప్పవలసియుండును.37 నీ మాటలనుబట్టి నీతి మంతుడవని తీర్పునొందుదువు, నీ మాటలనుబట్టియే అప రాధివని తీర్పునొందుదువు.38 అప్పుడు శాస్త్రులలోను పరిసయ్యులలోను కొందరుబోధకుడా, నీవలన ఒక సూచకక్రియ చూడగోరు చున్నామని ఆయనతో చెప్పగా ఆయన ఇట్లనెను.39 వ్యభిచారులైన చెడ్డ తరమువారు సూచక క్రియను అడుగు చున్నారు. ప్రవక్తయైన యోనానుగూర్చిన సూచక క్రియయే గాని మరి ఏ సూచక క్రియయైనను వారికి అనుగ్రహింపబడదు.40 యోనా మూడు రాత్రింబగళ్లు తివిుంగిలము కడుపులో ఏలాగుండెనో ఆలాగు మనుష్య కుమారుడు మూడు రాత్రింబగళ్లు భూగర్బములో ఉండును.41 నీనెవెవారు యోనా ప్రకటన విని మారు మనస్సు పొందిరి గనుక విమర్శ సమయమున నీనెవెవారు ఈ తరమువారితో నిలువబడి వారిమీద నేరస్థాపన చేతురు. ఇదిగో యోనాకంటె గొప్పవాడు ఇక్కడ ఉన్నాడు.42 విమర్శ సమయమున దక్షిణదేశపురాణి యీ తరము వారితో నిలువబడి వారిమీద నేరస్థాపన చేయును; ఆమె సొలొమోను జ్ఞానము వినుటకు భూమ్యంత ములనుండివచ్చెను; ఇదిగో సొలొమోనుకంటె గొప్పవాడు ఇక్కడ ఉన్నాడు.43 అపవిత్రాత్మ ఒక మనుష్యుని వదలిపోయిన తరువాత అది విశ్రాంతివెదకుచు నీరులేని చోట్ల తిరుగుచుండును.44 విశ్రాంతి దొరకనందుననేను వదలివచ్చిన నా యింటికి తిరిగి వెళ్లుదుననుకొని వచ్చి, ఆ యింట ఎవరును లేక అది ఊడ్చి అమర్చియుండుటచూచి, వెళ్లి తనకంటె చెడ్డవైన మరి యేడు దయ్యములను వెంటబెట్టుకొని వచ్చును; అవి దానిలో ప్రవేశించి అక్కడనే కాపురముండును.45 అందుచేత ఆ మనుష్యుని కడపటిస్థితి మొదటిస్థితికంటె చెడ్డదగును. ఆలాగే యీ దుష్టతరమువారికిని సంభవించు ననెను.46 ఆయన జనసమూహములతో ఇంక మాటలాడుచుండగా ఇదిగో ఆయన తల్లియు సహోదరులును ఆయనతో మాట లాడ గోరుచు వెలుపల నిలిచియుండిరి.47 అప్పుడొకడు ఇదిగో నీ తల్లియు నీ సహోదరులును నీతో మాటలాడ వలెనని వెలుపల నిలిచియున్నారని ఆయనతో చెప్పెను.48 అందుకాయన తనతో ఈ సంగతి చెప్పినవానిచూచి నా తల్లి యెవరు? నా సహోదరు లెవరు? అని చెప్పి 49 తన శిష్యులవైపు చెయ్యి చాపిఇదిగో నా తల్లియు నా సహోదరులును;50 పరలోకమందున్న నా తండ్రి చిత్తము చొప్పున చేయువాడే నా సహోదరుడును, నా సహోదరియు, నాతల్లియు ననెను.

కీర్తన 4: (Download)
1 నానీతికి ఆధారమగు దేవా, నేను మొఱ్ఱపెట్టునప్పుడు నాకు ఉత్తరమిమ్ము, ఇరుకులో నాకు విశాలత కలుగజేసినవాడవు నీవేనన్ను కరుణించి నా ప్రార్థన నంగీకరించుము.2 నరులారా, ఎంతకాలము నా గౌరవమును అవమానముగా మార్చెదరు?ఎంతకాలము వ్యర్థమైనదానిని ప్రేమించెదరు? ఎంతకాలము అబద్ధమైనవాటిని వెదకెదరు?3 యెహోవా తన భక్తులను తనకు ఏర్పరచుకొనుచున్నాడని తెలిసికొనుడి.నేను యెహోవాకు మొఱ్ఱపెట్టగా ఆయన ఆలకించును.4 భయమునొంది పాపము చేయకుడి, మీరు పడకలమీద నుండగా మీ హృదయములలోధ్యానము చేసికొని ఊరకుండుడి (సెలా.)5 నీతియుక్తమైన బలులు అర్పించుచు యెహోవానునమ్ముకొనుడి 6 మాకు మేలు చూపువాడెవడని పలుకువారనేకులు.యెహోవా, నీ సన్నిధికాంతి మామీద ప్రకాశింపజేయుము.7 వారి ధాన్య ద్రాక్షారసములు విస్తరించిననాటి సంతోషముకంటె అధికమైన సంతోషము నీవు నా హృదయములోపుట్టించితివి.8 యెహోవా, నెమ్మదితో పండుకొని నిద్రపోవుదునునేను ఒంటరిగా నుండినను నీవే నన్ను సురక్షితముగా నివసింపజేయుదువు.

సామెతలు 4: (Download)
1 కుమారులారా, తండ్రి యుపదేశము వినుడి మీరు వివేకమునొందునట్లు ఆలకించుడి 2 నేను మీకు సదుపదేశము చేసెదను నా బోధను త్రోసివేయకుడి. 3 నా తండ్రికి నేను కుమారుడుగా నుంటిని నా తల్లి దృష్టికి నేను సుకుమారుడనైన యేక కుమా రుడనైయుంటిని. 4 ఆయన నాకు బోధించుచు నాతో ఇట్లనెను నీ హృదయము పట్టుదలతో నా మాటలను పట్టు కొననిమ్ము నా ఆజ్ఞలను గైకొనినయెడల నీవు బ్రతుకుదువు. 5 జ్ఞానము సంపాదించుకొనుము బుద్ధి సంపాదించు కొనుము నా నోటిమాటలను మరువకుము. వాటినుండి తొలగిపోకుము. 6 జ్ఞానమును విడువక యుండినయెడల అది నిన్ను కాపాడును దాని ప్రేమించినయెడల అది నిన్ను రక్షించును.7 జ్ఞానము సంపాదించుకొనుటయే జ్ఞానమునకు ముఖ్యాం శము. నీ సంపాదన అంతయు ఇచ్చి బుద్ధి సంపాదించు కొనుము.8 దాని గొప్ప చేసినయెడల అది నిన్ను హెచ్చించును. దాని కౌగిలించినయెడల అది నీకు ఘనతను తెచ్చును.9 అది నీ తలకు అందమైన మాలిక కట్టును ప్రకాశమానమైన కిరీటమును నీకు దయచేయును.10 నా కుమారుడా, నీవు ఆలకించి నా మాటల నంగీక రించినయెడల నీవు దీర్ఘాయుష్మంతుడవగుదువు.11 జ్ఞానమార్గమును నేను నీకు బోధించియున్నాను యథార్థమార్గములో నిన్ను నడిపించియున్నాను.12 నీవు నడచునప్పుడు నీ అడుగు ఇరుకున పడదు. నీవు పరుగెత్తునప్పుడు నీ పాదము తొట్రిల్లదు.13 ఉపదేశమును విడిచిపెట్టక దాని గట్టిగా పట్టు కొనుము అది నీకు జీవము గనుక దాని పొందియుండుము 14 భక్తిహీనుల త్రోవను చేరకుము దుష్టుల మార్గమున నడువకుము. 15 దానియందు ప్రవేశింపక తప్పించుకొని తిరుగుము. దానినుండి తొలగి సాగిపొమ్ము.16 అట్టివారు కీడుచేయనిది నిద్రింపరు ఎదుటివారిని పడద్రోయనిది వారికి నిద్రరాదు.17 కీడుచేత దొరికినదానిని వారు భుజింతురు బలాత్కారముచేత దొరికిన ద్రాక్షారసమును త్రాగుదురు.18 పట్టపగలగువరకు వేకువ వెలుగు తేజరిల్లునట్లు నీతిమంతుల మార్గము అంతకంతకు తేజరిల్లును,19 భక్తిహీనుల మార్గము గాఢాంధకారమయము తాము దేనిమీద పడునది వారికి తెలియదు.20 నా కుమారుడా, నా మాటలను ఆలకింపుము నా వాక్యములకు నీ చెవి యొగ్గుము.21 నీ కన్నుల యెదుటనుండి వాటిని తొలగిపోనియ్య కుము నీ హృదయమందు వాటిని భద్రముచేసికొనుము.22 దొరికినవారికి అవి జీవమును వారి సర్వశరీరమునకు ఆరోగ్యమును ఇచ్చును.23 నీ హృదయములోనుండి జీవధారలు బయలుదేరును కాబట్టి అన్నిటికంటె ముఖ్యముగా నీ హృదయమును భద్రముగా కాపాడుకొనుము. 24 మూర్ఖపు మాటలు నోటికి రానియ్యకుము పెదవులనుండి కుటిలమైన మాటలు రానియ్యకుము.25 నీ కన్నులు ఇటు అటు చూడక సరిగాను నీ కనురెప్పలు నీ ముందర సూటిగాను చూడవలెను.26 నీవు నడచు మార్గమును సరాళము చేయుము అప్పుడు నీ మార్గములన్నియు స్థిరములగును.27 నీవు కుడితట్టుకైనను ఎడమతట్టుకైనను తిరుగకుము, నీ పాదమును కీడునకు దూరముగా తొలగించు కొనుము.

[ad_2]

Source link

Verse of the Day – May 3, 2020 – Telugu Christian Gateway

[ad_1]

Source link

Holy Bible Verse MP4 – May 3, 2020 – Telugu Christian Gateway

[ad_1]

Source link

The New Testament_Psalms Proverb of 90 Days-Day5 – Telugu Christian Gateway

[ad_1]

Day 5: మత్తయి 13-15, కీర్తన 5, సామెతలు 5

13: (fetch)

1 సముద్ర యేసు ఇంటనుండి వెళ్లి సముద్ర… .తీరమున కూర్చుండెను .2 జనసమూహములు జనసమూహములు తన యొద్దకు కూడివచ్చినందున ఆయన దోనెయెక్కి కూర్చుం డెను. నిలిచియుండగా జనులందరు దరిని నిలిచియుండగా 3 నిలిచియుండగా వారిని చూచి చాల సంగతులను ఉపమాన రీతిగా చెప్పెను. 4 విత్తువాడు విత్తుటకు బయలు వెళ్లెను .4 వాడు విత్తుచుండగా కొన్ని విత్తన ములు త్రోవప్రక్కను పడెను; మింగివేసెను వచ్చివాటిని మింగివేసెను 5 కొన్ని చాల మన్నులేని రాతినేలను పడెను; గాని మన్ను లోతుగా ఉండనందున అవి మొలిచెను గాని 6 గాని ఉదయించి నప్పుడు అవి మాడి వేరులేనందున ఎండిపోయెను. 7 కొన్ని ముండ్లపొదలలో పడెను; ఎదిగి ఎదిగి 8 కొన్ని మంచి నేలను పడి, ఒకటి నూరంతలుగాను, ఒకటి అరువదంతలుగాను, ఒకటి ముప్ప దంతలుగాను ఫలించెను. 9 చెవులుగలవాడు వినునుగాక అని చెప్పెను. 10 తరువాత శిష్యులు వచ్చినీవు ఉపమానరీతిగా ఎందుకు అడుగగా అడుగగా అడుగగా ఆయన ఇట్లనెను పరలోక పరలోక 11 ఇట్లనెను రాజ్యమర్మములు ఎరుగుట అనుగ్రహింపబడియున్నది గాని వారికి అనుగ్రహింప 12 .12 కలిగినవానికే యియ్యబడును, వానికి సమృద్ధి కలుగును; లేనివానికి కలిగినదియు వానియొద్దనుండి తీసి వేయబడును. 13 చూచుచుండియు చూడరు, వినుచుండియు వినకయు గ్రహింపకయు 13 .13 ఇందు నిమిత్తము ఉపమానరీతిగా ఉపమానరీతిగా వారికి చున్నాను.ఈ ప్రజలు కన్నులార చూచి, చెవులారా విని, గ్రహించి గ్రహించి 14 త్రిప్పుకొని నావలన గ్రహించి స్వస్థత వారి హృదయము క్రొవ్వినది వారి వారి మందములైనవి మందములైనవి వారు మూసికొనియున్నారు గనుక గనుక గనుక 15 గనుక వినుటమట్టుకు విందురుగాని గ్రహిం 16 గ్రహంపరు చూచుటమట్టుకు చూతురుగాని యెంత తెలిసికొనరు 16 16 16 16 16 16 16 16 చూచుచున్నవి 16. వినుడి గూర్చిన ఉపమాన భావము వినుడి 19 ఎవడైనన రాజ్య మునుగూర్చిన వాక్యము వినియు గ్రహింపక యుండగా, దుష్టుడు వచ్చి వాని హృదయములో విత్తబడినదానిని యెత్తికొనిపోవును; 20 ప్రక్కను విత్తబడినవాడు 20 .20 రాతినేలను వాక్యము నంగీకరించువాడు 21 21 21 .21 అయితే అతనిలో వేరు అతడు కొంతకాలము నిలుచును గాని వాక్యము వాక్యము 22 22 22 22 22 .22 ముండ్లపొదలలో విత్త బడినవాడు 23 23 .23 మంచినేలను విత ్తబడినవాడు వాక్యము గ్రహించువాడు; 24 సఫలులై యొకడు నూరంతలుగాను ఒకడు ఏమనగాపరలోకరాజ్యము 24 24 .24 మరియొక మరియొక ఉపమానము వారితో చెప్పెను ఏమనగాపరలోకరాజ్యము, ఏమనగాపరలోకరాజ్యము పొలములో మంచి విత్తనము పోలియున్నది 25 25 25 .25 పోలియున్నది అతని అతని శత్రువు వచ్చి 26 26 .26 మొలకలు గింజపట్టినప్పుడు. కూడ 27 .27 26 ఇంటి యజమానుని దా ులు అతనియొద్దకు వ ్చి అయ్యా, నీవు నీ పొలములో మంచి విత్తనము విత్తితివి గదా, అందులో గురుగు లెక్కడనుండి వచ్చినవని అడిగిరి 0.28 ఇది శత్రువు చేసిన పని అని అతడు వారితో చెప్పగా, ఆ దాసులు మేము వెళ్లి వాటిని పెరికి కూర్చుట నీకిష్టమా? అడిగిరి అతనిని అడిగిరి .29 అందుకతడు వద్దు; గురుగులను పెరుకుచుండగా, వాటితోకూడ ఒకవేళ గోధుమలను పెల్లగింతురు .30 కోతకాలమువరకు రెంటినికలిసి యెదుగ నియ్యుడి; కోతకాలమందు గురుగులను ముందుగాకూర్చి వాటిని కాల్చివేయుటకు కట్టలు కట్టి, గోధుమలను నా కొట్టులో చేర్చి పెట్టుడని కోతగాండ్రతో చెప్పుదు ననెను 0.31 ఆయన మరియొక ఉపమానము వారితో చెప్పెను పరలోకరాజ్యము, ఒకడు తీసికొని తన పొలములో విత్తిన ఆవగింజను పోలియున్నది చిన్నదేగాని పెరిగినప్పుడు కూర మొక్కలన్నిటిలో పెద్దదై ఆకాశపక్షులు వచ్చి దాని కొమ్మలయందు నివసించు నంత చెట్టగును 33 ఆయన మరియొక ఉ మానము వారితో చెప్పెను పరలోకరాజ్యము, ఒక స్త్రీ తీసికొని పిండి అంతయు పులిసి పొంగువరకు మూడు కుంచముల పిండిలో దాచి పెట్టిన పుల్లని పిండిని పోలియున్నది 34 నేను నా నోరు తెరచి ఉపమానరీతిగా బోధించెదను, లోకము పుట్టినది మొదలుకొని మరుగుచేయబడినసంగతులను తెలియజెప్పెదను 35 అని ప్రవక్త చెప్పినమాట నెరవేరునట్లు యేసు ఈ సంగ తులనన్నిటిని జనసమూహములకు ఉపమానరీతిగా బో ిం చెను; 36 లేక వారికేమియు 36 .36 అప్పుడాయన పంపివేసి పంపివేసి, యింటి లోనికి వెళ్లగా ఆయన శిష్యులాయనయొద్దకు లోని 37 37 37 .37 అందుకాయన ఇట్లనెనుమంచి విత్తనము విత్తువాడు మనుష్యకుమారుడు; 38 పొలము లోకము; మంచి విత్తనములు రాజ్యసంబంధులు 1; గురుగులు దుష్టుని సంబంధులు; 39 వాటిని విత్తిన శత్రువు అపవాది; కోత యుగసమాప్తి; దేవదూతలు దేవదూతలు .40 గురుగులు ఏలాగు కూర్చబడి కాల్చివేయబడునో ఆలాగే యుగ 41 41 .41 మనుష్యకుమా రుడు తన దూతలను పంపును; 42 రాజ్యములోనుండి ఆటంకములగు సకలమైనవాటిని దుర్నీతిపరులను సమకూర్చి అగ్నిగుండములో 42 .42 అక్కడ ఏడ్పును పండ్లుకొరుకుటయును ఉండును .43 అప్పుడు నీతిమంతులు తమ తండ్రి రాజ్యములో సూర్యునివలె తేజరిల్లుదురు. వినునుగాక వినునుగాక .44 పరలోకరాజ్యము, పొలములో దాచబడిన ధనమును పోలియున్నది. 45 మనుష్యుడు దాని కనుగొని అది అది అది 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47. , సముద్రములో వేయబడి నానావిధములైన చేపలను పట్టిన వలను పోలియున్నది .48 అది నిండినప్పుడు దాని ి 49 లాగి, కూర్చుండి, మంచి వాటిని గంపలలో చేర్చి చెడ్డవాటిని పారవేయుదురు పారవేయుదురు 0.49 ఆలాగే యుగసమాప్తియందు జరుగును. వేరుపరచి దూతలు వచ్చి నీతిమంతులలోనుండి దుష్టులను వేరుపరచి, 50 వీరిని గుండములో పడవేయుదురు పడవేయుదురు. 51 ఉండును పండ్లుకొరుకుటయును 51 .51 వీటినన్నిటిని మీరు అని 52 52 52 52 .52 ఆయనఅందువలన 52 ప్రతిశాస్త్రియు తన ధననిధిలోనుండి క్రొత్త 53 53 53 .53 యేసు 53 చెప్పి తరువాత 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 ు వ ్చి, సమాజ మందిరములలో వారికి బోధించుచుండెను 0.54 అందువలన వారాశ్చర్యపడిఈ జ్ఞానమును ఈ అద్భుతములును ఇతని కెక్కడనుండి వచ్చినవి? 55 ఇతడు వడ్లవాని కుమారుడు కాడా? ఇతని తల్లిపేరు మరియ కాదా? యాకోబు యోసేపు సీమోను యూదాయనువారు ఇతని సోదరులు కారా? 56 ఇతని సోదరీమణులందరు మనతోనే యున్నారు కారా? 57 ఈ కార్యములన్నియు ఎక్కడనుండి వచ్చెనని చెప్పుకొని విషయమై 57 .57 అయితే యేసుప్రవక్త తన దేశము లోను తన తప్ప 58, మరి ఎక్కడనైనను ఘనహీనుడు కాడని చెప్పెను 58 .58 వారి అవిశ్వాసమునుబట్టి ఆయన అద్భుతములు అద్భుతములు చేయలేదు.

14: (fetch)
1 ఆసమయమందు చతుర్థాధిపతియైన హేరోదు యేసునుగూర్చిన సమాచారము విని 2 ఇతడు బాప్తిస్మ మిచ్చు యోహాను; అతడు మృతులలోనుండి లేచి యున్నాడు; అందువలననే అద్భుతములు అతనియందు క్రియారూపకము లగుచున్నవని 3 3 .3 ఏలయనగానీవు సోదరుడైన సోదరుడైన ఫిలిప్పు చెప్పగా చెప్పగా 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5. 6 అయితే హేరోదు జన్మదినోత్సవము వచ్చినప్పుడు హేరోదియ కుమార్తె వారిమధ్య నాట్యమాడి హేరోదును సంతోష పరచెను 7 గనుకఆమె ఏమి అడిగినను ఇచ్చెదనని అతడు ప్రమాణపూర్వకముగా వాగ్దానము చేసెను 0.8 అప్పుడామె తనతల్లిచేత ప్రేరేపింపబడినదైబాప్తిస్మ మిచ్చు యోహాను తలను ఇక్కడ పళ్లెములో పెట్టి నా కిప్పించుమని యడిగెను 0.9 రాజు దుఃఖపడినను తాను చేసిన ప్రమాణము నిమిత్తమును, తనతో కూడ భోజనమునకు కూర్చున నవారి నిమిత్తమును ఇయ్యనాజ్ఞాపించి 10 బంట్రౌ 11 పంపి చెరసాలలో యోహాను తల గొట్టించెను .11 వాడతని తల పళ్లెములోపెట్టి తెచ్చి ఆ చిన్నదానికిచ్చెను; 12 తన తల్లియొద్దకు దాని తీసికొని .12 అంతట యోహాను శిష్యులు వచ్చి శవమును ఎత్తికొనిపోయి 13 13 13 .13 యేసు ఆ సంగతి విని దోనె యెక్కి, యెక్కి అరణ్యప్రదేశమునకు ఏకాంతముగా వెళ్లెను. జనసమూహములు ఆ సంగతి విని, పట్టణములనుండి కాలినడకను 14 14 .14 వచ్చి వచ్చి ఆ గొప్ప 15 చూచి, కనికరపడి కనికరపడి, వారిలో రోగులైన 15 .15 సాయంకాలమైనప్పుడు శిష్యు లాయనయొద్దకు వచ్చిఇది, ఈ జనులు గ్రామములలోనికి వెళ్లి భోజనపదార్థములు 16 16 16 16 .16 యేసువారు మీరే, మీరే వారికి చెప్పగా పెట్టుడని వారితో చెప్పగా 17 వారు ఇక చెప్పిరి మనయొద్ద అయిదు రెండు రెండు 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 చెప్పి చెప్పి చెప్పి చెప్పి జనులకాజ్ఞాపించి జనులకాజ్ఞాపించి జనులకాజ్ఞాపించి 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 స్త్రీలును స్త్రీలును స్త్రీలును స్త్రీలును స్త్రీలును స్త్రీలును 21 స్త్రీలును పిల్లలును గ పురుషులు తినినవారు ఇంచుమించు అయిదు పురుషులు .22 వెంటనే ఆ జనసమూహములను పంపివేయు నంతలో దోనె దోనె 23 23 23 23 .23 ఆయన పంపివేసి పంపివేసి పంపివేసి ప్రార్థనచేయు 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 25 రాత్రి నాలుగవ జామున ఆయన సము ద్రముమీ నడుచుచు వారియొద్దకు వచ్చెను 26 ఆయన సముద్రముమీద నడుచుట శిష్యులు చూచి తొందరపడి, భూతమని చెప్పుకొని భయముచేత కేకలువేసిరి 27 వెంటనే యేసుధైర్యము తెచ్చుకొనుడి; నేనే, చెప్పగా చెప్పగా 28 పేతురుప్రభువా, నీవే అయితే నీళ్లమీద నడిచి వచ్చుటకు నాకు 29 29 29 .29 ఆయన పేతురు పేతురు దోనెదిగి యేసునొద్దకు వెళ్లుటకు గాని గాని గాలిని 30 చూచి చూచి భయపడి ప్రభువా నన్ను నన్ను రక్షించుమని కేకలువేసెను. 31 వెంటనే యేసు చెయ్యిచాపి అతని పట్టుకొనిఅల్పవిశ్వాసీ, యెందుకు సందేహపడితివని అతనితో చెప్పెను .32 వారు దోనె యెక్కినప్పుడు గాలి అణిగెను. 33 అంతట దోనెలో నున్నవారు వచ్చినీవు దేవుని 34 34 34 .34 వారద్దరికి వెళ్లి 35 35 35 .35 అక్కడి జనులు గుర్తుపట్టి చుట్టుపట్లనున్న చుట్టుపట్లనున్న ఆ పంపి తెప్పించి తెప్పించి వీరిని వీరిని 36 వీరిని వీరిని వస్త్రపుచెంగు మాత్రము ఆయనను; ముట్టినవారందరును స్వస్థతనొందిరి.

15: (fetch)
1 వచ్చి యెరూషలేమునుండి శాస్త్రులును వచ్చి వచ్చి 2 వచ్చి శిష్యులు చేతులు కడుగుకొనకుండ చేయుచున్నారే వారెందు వారెందు అడిగిరి అడిగిరి అడిగిరి అందుకాయనమీరును అందుకాయనమీరును 3 అందుకాయనమీరును మీపారం అడిగిరి నిమిత్తమై ఆజ్ఞను మించుచున్నారు మించుచున్నారు మించుచున్నారు మించుచున్నారు 4 తలిదండ్రులను ఘనపరచుమనియు, తండ్రినైనను తల్లినైనను దూషించువాడు తప్పక మరణము పొందవ ెననియు దేవుడు సెలచిచ్చెను. 5 మీరైతే ఒకడు తన తండ్రినైనను చూచి నావలన నీకేది ప్రయోజనమగునో చెప్పిన 6 తండ్రినైనను తండ్రినైనను 6 6 6 6 .6 మీరు మీ పారంపర్యాచారము నిమిత్తమై దేవుని వాక్యమును నిరర్థకము చేయుచున్నారు.
7 వేషధారులారా 8 ఈ ప్రజలు తమ పెదవులతో ఘనపరచుదురు ఘనపరచుదురు గాని హృదయము నాకు నాకు దూరముగా ఉన్నది; 9 మనుష్యులు కల్పించిన పద్ధతులు దైవోపదేశములని వారు నన్ను వ్యర్థముగా చెప్పి చెప్పి చెప్పి జనసమూహములను 10 చెప్పి పిలిచిమీరు విని గ్రహించుడి; 11 నోటపడునది మను ష్యుని అపవిత్ర పరచదు గాని నోటనుండి వచ్చున దియే అప విత్రపరచునని విత్రపరచునని వారితో చెప్పెను. 12 ఆయన ఆయన శిష్యులు వచ్చిపరిసయ్యులు ఆ విని అభ్యంతరపడిరని నీకు అడుగగా అడుగగా అడుగగా అడుగగా 13 అడుగగా నా తండ్రి నాటని ప్రతి మొక్కయు పెల్లగింపబడును. 14 వారి జోలికి పోకుడి; వారు గ్రుడ్డివారైయుండి గ్రుడ్డివారికి త్రోవ చూపువారు. గ్రుడ్డివాడు గ్రుడ్డివానికి త్రోవ చూపిన యెడల వారిద్దరు గుంటలో పడుదురు గదా అనెను. 15 అడుగగా ఈ ఉపమానభావము మాకు తెలుపుమని అడుగగా ఆయనమీరును 16 ఆయనమీరును ఇంతవరకు అవివేకులైయున్నారా?
17 నోటిలోనికి పోవున దంతయు కడుపులోపడి విడువబడును గాని 18 నోటనుండి బయటికి వచ్చునవి హృదయములో నుండి వచ్చును; ఇవే మనుష్యుని అపవిత్రపరచునవని మీరు గ్రహింపరా? 19 దురాలోచనలు నరహత్యలు చారములు వేశ్యాగమనములు వచ్చును వచ్చును వచ్చును వచ్చును వచ్చును ఇవే 20 వచ్చును మనుష్యుని అపవిత్రపరచును 21 21 21 21 21 .21 యేసు అక్కడనుండి బయలుదేరి తూరు ప్రాంతములకు వెళ్లగా, 22 ఇదిగో ఆ ప్రాంతములనుండి కనాను యొకతె వచ్చిప్రభువా, దావీదు కుమారుడా, నన్ను కరుణింపుము; నా కుమార్తె దయ్యముపట్టి, బహు బాధపడుచున్నదని కేకలువేసెను. 23 అందుకాయన ఆమెతో ఒక్క మాటయైనను చెప్పలేదు. అప్పుడాయన శిష్యులు వచ్చిఈమె మన వెంబడి వచ్చి కేకలువేయు చున్నది గనుక ఈమెను పంపి వేయుమని ఆయనను వేడు కొనగా 24 ఆయనఇశ్రాయేలు ఇంటివారై నశించిన గొఱ్ఱలయొద్దకే గాని మరి ఎవరియొద్దకును నేను పంపబడ లేదనెను 25 అయినను ఆమె వచ్చి ఆయనకు మ్రొక్కి ప్రభువా, నాకు సహాయము చేయుమని అడిగెను. 26 అందుకాయనపిల్లల రొట్టెతీసికొని కుక్కపిల్లలకువేయుట యుక్తము కాదని చెప్పగా 27 ఆమెనిజమే ప్రభువా, కుక్కపిల్లలుకూడ తమ యజమానుల బల్లమీదనుండి పడు ముక్కలు తినును గదా అని చెప్పెను.28 అందుకు యేసు అమ్మా, నీ విశ్వాసము గొప్పది; నీవు కోరినట్టే నీకు అవునుగాక అని ఆమెతో చెప్పెను. ఆ గడియలోనే ఆమె కుమార్తె స్వస్థత నొందెను.29 యేసు అక్కడనుండి వెళ్లి, గలిలయ సముద్రతీర మునకు వచ్చి, కొండెక్కి అక్కడ కూర్చుండగా30 బహు జనసమూహములు ఆయనయొద్దకు కుంటివారు గ్రుడ్డివారు మూగవారు అంగహీనులు మొదలైన అనే కులను తీసికొనివచ్చి ఆయన పాదములయొద్ద పడవేసిరి; ఆయన వారిని స్వస్థపరచెను.31 మూగవారు మాటలాడు టయును అంగహీనులు బాగుపడుటయును కుంటివారు నడుచుటయును గ్రుడ్డివారు చూచుటయును జనసమూ హము చూచి ఆశ్చర్యపడి ఇశ్రాయేలు దేవుని మహిమ పరచిరి.32 అంతట యేసు తన శిష్యులను పిలిచి ఈ జనులు నేటికి మూడు దినములనుండి నాయొద్ద నున్నారు; వారికి తిన నేమియు లేదు గనుక వారిమీద కనికరపడుచున్నాను; వారు మార్గములో మూర్ఛపోవుదురేమో అని వారిని ఉపవాసముతో పంపివేయుటకు నాకు మనస్సు లేదని వారితో చెప్పగా 33 ఆయన శిష్యులుఇంత గొప్ప జన సమూహమును తృప్తిపరచుటకు కావలసిన రొట్టెలు అరణ్యప్రదేశములో మనకు ఎక్కడనుండి వచ్చునని ఆయ నతో అనిరి.34 యేసుమీయొద్ద ఎన్ని రొట్టెలున్నవని వారి నడుగగా వారుఏడు రొట్టెలును కొన్ని చిన్న చేపలును ఉన్నవని చెప్పిరి.35 అప్పుడాయన నేలమీద కూర్చుండుడని జనసమూహమునక ఆజ్ఞాపించి36 ఆ యేడు రొట్టెలను ఆ చేపలను పట్టుకొని కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించి వాటిని విరిచి తన శిష్యులకిచ్చెను, శిష్యులు జన సమూహమునకు వడ్డించిరి37 వారందరు తిని తృప్తి పొందినమీదట మిగిలిన ముక్కలు ఏడు గంపల నిండ ఎత్తిరి. 38 స్త్రీలును పిల్లలును గాక తినినవారు నాలుగువేల మంది పురుషులు. 39 తరువాత ఆయన జనసమూహములను పంపివేసి, దోనెయెక్కి మగదాను ప్రాంతములకు వచ్చెను.

కీర్తన 5: (Download)
1యెహోవా, నా మాటలు చెవినిబెట్టుము నా ధ్యానముమీద లక్ష్యముంచుము. 2నా రాజా నా దేవా, నా ఆర్తధ్వని ఆలకించుము. నిన్నే ప్రార్థించుచున్నాను. 3యెహోవా, ఉదయమున నా కంఠస్వరము నీకు వినబడును, ఉదయమున నా ప్రార్థన నీ సన్నిధిని సిద్ధముచేసి కాచియుందును. 4నీవు దుష్టత్వమును చూచి ఆనందించు దేవుడవు కావు చెడుతనమునకు నీయొద్ద చోటులేదు 5డాంబికులు నీ సన్నిధిని నిలువలేరు పాపము చేయువారందరు నీకసహ్యులు 6అబద్ధమాడువారిని నీవు నశింపజేయుదువు కపటము చూపి నరహత్య జరిగించువారు యెహోవాకు అసహ్యులు. 7నేనైతే నీ కృపాతిశయమునుబట్టి నీ మందిరములో ప్రవేశించెదను నీయెడల భయభక్తులుకలిగి నీ పరిశుద్ధాలయము దిక్కు చూచి నమస్కరించెదను 8యెహోవా, నాకొఱకు పొంచియున్న వారినిబట్టి నీ నీత్యానుసారముగా నన్ను నడిపింపుము, నీ మార్గమును నాకు స్పష్టముగా కనుపరచుము. 9వారి నోట యథార్థత లేదువారి అంతరంగము నాశనకరమైన గుంట, వారి కంఠము తెరచిన సమాధివారు నాలుకతో ఇచ్చకములాడుదురు. 10దేవా, వారు నీమీద తిరుగబడియున్నారువారిని అపరాధులనుగా తీర్చుము. వారు తమ ఆలోచనలలో చిక్కుబడి కూలుదురుగాకవారు చేసిన అనేక దోషములనుబట్టి వారిని వెలివేయుము. 11నిన్ను ఆశ్రయించువారందరు సంతోషించుదురు, నీవే వారిని కాపాడుదువు గనుక వారు నిత్యము ఆనందధ్వని చేయుదురు. 12యెహోవా, నీతిమంతులను ఆశీర్వదించువాడవు నీవే
కేడెముతో కప్పినట్లు నీవు వారిని దయతో కప్పెదవు, కావున నీ నామమును ప్రేమించువారు నిన్నుగూర్చి ఉల్లసింతురు.

సామెతలు 5: (Download)
1. నాకుమారుడా, నా జ్ఞానోపదేశము ఆలకింపుము వివేకముగల నా బోధకు చెవి యొగ్గుము
2 అప్పుడు నీవు బుద్ధికలిగి నడచుకొందువు తెలివినిబట్టి నీ పెదవులు మాటలాడును.
3 జారస్త్రీ పెదవులనుండి తేనె కారును దాని నోటి మాటలు నూనెకంటెను నునుపైనవి
4 దానివలన కలుగు ఫలము ముసిణిపండంత చేదు అది రెండంచులుగల కత్తియంత పదునుగలది,
5 దాని నడతలు మరణమునకు దిగుటకు దారితీయును దాని అడుగులు పాతాళమునకు చక్కగా చేరును
6 అది జీవమార్గమును ఏమాత్రమును విచారింపదు దానికి తెలియకుండనే దాని పాదములు ఇటు అటు తిరుగును.
7 కుమారులారా, నా మాట ఆలకింపుడి నేను చెప్పు ఉపదేశమునుండి తొలగకుడి.
8 జారస్త్రీయుండు ఛాయకు పోక నీ మార్గము దానికి దూరముగా చేసికొనుము దాని యింటివాకిటి దగ్గరకు వెళ్లకుము.
9 వెళ్లినయెడల పరులకు నీ ¸యౌవనబలమును క్రూరులకు నీ జీవితకాలమును ఇచ్చివేతువు
10 నీ ఆస్తివలన పరులు తృప్తిపొందుదురు నీ కష్టార్జితము అన్యుల యిల్లు చేరును.
11 తుదకు నీ మాంసమును నీ శరీరమును క్షీణించినప్పుడు
12 అయ్యో, ఉపదేశము నేనెట్లు త్రోసివేసితిని? నా హృదయము గద్దింపు నెట్లు తృణీకరించెను?
13 నా బోధకుల మాట నేను వినకపోతిని నా ఉపదేశకులకు నేను చెవియొగ్గలేదు
14 నేను సమాజ సంఘముల మధ్యనుండినను ప్రతివిధమైన దౌష్ట్యమునకు లోబడుటకు కొంచెమే యెడమాయెను అని నీవు చెప్పుకొనుచు మూలు గుచు నుందువు.
15 నీ సొంత కుండలోని నీళ్లు పానము చేయుము నీ సొంత బావిలో ఉబుకు జలము త్రాగుము.
16 నీ ఊటలు బయటికి చెదరిపోదగునా? వీధులలో అవి నీటి కాలువగా పారదగునా?
17 అన్యులు నీతోకూడ వాటి ననుభవింపకుండ అవి నీకే యుండవలెను గదా.
18 నీ ఊట దీవెన నొందును. నీ ¸యౌవనకాలపు భార్యయందు సంతోషింపుము.
19 ఆమె అతిప్రియమైన లేడి, అందమైన దుప్పి ఆమె రొమ్ములవలన నీవు ఎల్లప్పుడు తృప్తినొందు చుండుము. ఆమె ప్రేమచేత నిత్యము బద్ధుడవై యుండుము.
20 నా కుమారుడా, జార స్త్రీయందు నీవేల బద్ధుడవై యుందువు? పరస్త్రీ రొమ్ము నీవేల కౌగలించుకొందువు?
21 నరుని మార్గములను యెహోవా యెరుగును వాని నడతలన్నిటిని ఆయన గుర్తించును.
22 దుష్టుని దోషములు వానిని చిక్కులబెట్టును వాడు తన పాపపాశములవలన బంధింపబడును.
23 శిక్షలేకయే అట్టివాడు నాశనమగును అతిమూర్ఖుడై వాడు త్రోవతప్పి పోవును.

[ad_2]

Source link

The New Testament_Psalms Proverb of 90 Days 6 – Telugu Christian Gateway

[ad_1]

Day 6: మత్తయి 16-18, కీర్తన 6, సామెతలు 6

16:

1 అప్పుడు పరిసయ్యులును సద్దూకయ్యులును ఆయనను యొక యొక సూచక క్రియను చూపుమని చూపుమని ఇట్లనెను ఇట్లనెను ఇట్లనెను ఇట్లనెను
2 సాయంకాలమున మీరుఆకాశము ఎఱ్ఱగా ఉన్నది గనుక కురియదనియు కురియదనియు
3 ఉదయమునఆకాశము ఎఱ్ఱగాను మబ్బుగాను ఉన్నది గనుక నేడు గాలివాన వచ్చుననియు చెప్పుదురు గదా. మీరు ఆకాశ వైఖరి వివేచింప నెరుగుదురు గాని యీ కాలముల సూచనలను వివేచింపలేరు.
4 వ్యభిచారులైన చెడ్డతరము వారు సూచక నడుగుచున్నారు అయితే అయితే అయితే గూర్చిన ఏ ఏ ఏ వెళ్లిపోయెను వెళ్లిపోయెను వెళ్లిపోయెను వెళ్లిపోయెను వెళ్లిపోయెను వెళ్లిపోయెను వెళ్లిపోయెను వెళ్లిపోయెను.
5 ఆయన శిష్యులు అద్దరికి వచ్చి రొట్టెలు తెచ్చుటకు మరచిరి.
6 అప్పుడు యేసుచూచుకొనుడి, పరిసయ్యులు సద్దూకయ్యులు అను వారి పులిసిన పిండినిగూర్చి జాగ్రత్త పడుడని వారితో చెప్పెను.
7 కాగా వారుమనము రొట్టెలు తేనందున గదా (యీ మాట చెప్పెనని) తమలో తాము ఆలోచించుకొనుచుండిరి.
8 యేసు అది యెరిగి అల్పవిశ్వాసులారామనయొద్ద రొట్టెలు లేవని మీలో మీరెందుకు ఆలోచించుకొనుచున్నారు?
9 మీరింకను గ్రహింపలేదా? అయిదు రొట్టెలు అయిదువేలమందికి పంచిపెట్టినప్పుడు ఎన్ని గంపెళ్లు ఎత్తితిరో అదియైనను
10 ఏడు రొట్టెలు నాలుగు వేలమందికి పంచిపెట్టినప్పుడు ఎన్ని ఎత్తితిరో ఎత్తితిరో అదియైనను జ్ఞాపకము లేదా లేదా?
11 నేను రొట్టెలనుగూర్చి మీతో చెప్పలేదని మీరెందుకు గ్రహింపరు? పరిసయ్యులు సద్దూకయ్యులు అనువారి పులిసిన పిండినిగూర్చియే జాగ్రత్తపడుడని చెప్పెను.
12 అప్పుడు రొట్టెల పులిసిన పిండినిగూర్చి కాదుగాని పరిసయ్యులు అనువారి అనువారి గూర్చియే జాగ్రత్తపడవలెనని ఆయన తమతో చెప్పెనని వారు గ్రహించిరి గ్రహించిరి.
13 యేసు ఫిలిప్పుదైన కైసరయ ప్రాంతములకు వచ్చిమనుష్యకుమారుడెవడని జనులు చెప్పకొనుచున్నారని తన శిష్యులను అడుగగా
14 వారుకొందరు బాప్తిస్మ మిచ్చు యోహాననియు, కొందరు ఏలీయా అనియు, కొందరు యిర్మీయా అనియు లేక ప్రవక్త లలో ఒకడనియు చెప్పుకొనుచున్నారనిరి.
15 అందుకాయనమీరైతే నేను ఎవడనని చెప్పుకొనుచున్నా రని వారి నడిగెను.
16 అందుకు సీమోను పేతురునీవు సజీవుడగు దేవుని కుమారుడవైన క్రీస్తువని చెప్పెను.
17 అందుకు యేసుసీమోను బర్‌ యోనా, నీవు ధన్యుడవు, పరలోకమందున్న నా తండ్రి ఈ సంగతి నీకు బయలుపరచెనేకాని నరులు 2 నీకు బయలు పరచలేదు.
18 మరియు నీవు పేతురువు 3; ఈ బండమీద నా సంఘమును కట్టుదును, పాతాళలోక ద్వారములు దాని యెదుట నిలువనేరవని నేను నీతో చెప్పుచున్నాను.
19 పరలోకరాజ్యముయొక్క తాళపుచెవులు నీ కిచ్చెదను, నీవు భూలోకమందు దేని బంధించుదువో అది పరలోక బంధింపబడును బంధింపబడును, భూలోకమందు దేని విప్పుదువో అది పరలోకమందును విప్పబడునని చెప్పెను చెప్పెను.
20 అటుపిమ్మట తాను క్రీస్తు అని యెవనితోను చెప్పవద్దని ఆయన తన శిష్యులకు ఖండితముగా ఆజ్ఞాపించెను.
21 అప్పటినుండి తాను యెరూషలేమునకు ప్రధాన యాజకులచేతను శాస్త్రులచేతను పొంది పొంది పొంది చంపబడి మూడవదినమున మూడవదినమున మూడవదినమున తన తన
22 పేతురు ఆయన చేయి పట్టుకొనిప్రభువా, అది నీకు దూరమగుగాక, అది నీ కెన్నడును కలుగదని ఆయనను గద్దింపసాగెను.
23 అయితే ఆయన పేతురు వైపు తిరిగిసాతానా, నా వెనుకకు పొమ్ము; నీవు నాకు అభ్యంతర కారణమైయున్నావు; నీవు మనుష్యుల సంగతులనే తలంచుచున్నావు గాని దేవుని సంగతులను తలంప
24 అప్పుడు యేసు తన శిష్యులను చూచిఎవడైనను నన్ను వెంబడింపగోరిన యెడల, తన్నుతాను ఉపేక్షించుకొని, తన సిలువనెత్తి కొని నన్ను వెంబడింపవలెను.
25 తన ప్రాణమును రక్షించు కొనగోరువాడు దాని పోగొట్టుకొనును; నా నిమిత్తము తన ప్రాణమును పోగొట్టుకొనువాడు దాని దక్కించు కొనును.
26 ఒక మనుష్యుడు లోకమంతయు సంపాదించు కొని తన పోగొట్టుకొంటే పోగొట్టుకొంటే అతనికేమి జనము జనము? ఒక మనుష్యుడు తన ప్రాణమునకు ప్రతిగా నేమి యియ్యగలడు?
27 మనుష్యకుమారుడు తన తండ్రి మహిమ గలవాడై తన దూతలతో కూడ రాబోవుచున్నాడు. అప్పు డాయన ఎవని క్రియలచొప్పున వానికి ఫలమిచ్చును.
28 ఇక్కడ నిలిచియున్న వారిలోకొందరు, మనుష్యకుమారుడు తన రాజ్యముతో వచ్చుట చూచువరకు మరణము రుచి చూడరని నిశ్చయముగా మీతో చెప్పుచున్నాననెను.

17:
1 పేతురును దినములైన తరువాత యేసు పేతురును… యాకోబును అతని సహోదరుడైన వెంట బెట్టుకొని యెత్తయిన యొక కొండమీదికి ఏకాంతముగా పోయి వారి యెదుట రూపాంతరము పొందెను.
2 ఆయన ముఖము సూర్యునివలె ప్రకాశించెను; ఆయన వస్త్రములు వెలుగువలె తెల్లనివాయెను.
3 ఇదిగో మోషేయు ఏలీయాయు వారికి కనబడి ఆయనతో మాట లాడుచుండిరి.
4 అప్పుడు పేతురు ప్రభువా, మన మిక్కడ ఉండుట మంచిది; నీకిష్టమైతే ఇక్కడ నీకు ఒకటియు మోషేకు ఒకటియు ఏలీయాకు ఒకటియు మూడు పర్ణశాలలు కట్టుదునని చెప్పెను చెప్పెను.
5 అతడు ఇంకను మాటలాడుచుండగా ఇదిగో ప్రకాశమాన మైన యొక మేఘము వారిని కమ్ముకొనెను; ఇదిగో ఈయన నా ప్రియకుమారుడు, ఈయనయందు నేనానందించు చున్నాను, ఈయన మాట వినుడ
6 శిష్యులు ఈ మాట విని బోర్లబడి మిక్కిలి భయపడగా
7 యేసు వారియొద్దకు వచ్చి వారిని ముట్టిలెండి, భయపడకుడని చెప్పెను.
8 వారు కన్నులెత్తి చూడగా, యేసు తప్ప మరి ఎవరును వారికి కనబడలేదు.
9 వారు కొండ దిగి వచ్చుచుండగామనుష్యకుమారుడు మృతులలోనుండి లేచువరకు దర్శనము మీరు ఎవరి తోను చెప్పకుడని చెప్పకుడని యేసు కాజ్ఞాపించెను కాజ్ఞాపించెను.
10 అప్పు డాయన శిష్యులుఈలాగైతే ఏలీయా ముందుగా రావలె నని శాస్త్రులెందుకు చెప్పుచున్నారని ఆయన నడిగిరి.
11 అందుకాయనఏలీయా వచ్చి సమస్తమును చక్కపెట్టు నను మాట నిజమే;
12 అయినను ఏలీయా యిదివరకే వచ్చెను; వారతనిని ఎరుగక తమ కిష్టము వచ్చినట్టు అతని యెడల చేసిరి. మనుష్యకుమారుడు కూడ ఆలాగే వారి చేత శ్రమలు పొందబోవుచున్నాడని మీతో చెప్పు చున్నాననెను
13 అప్పుడాయన బాప్తిస్మమిచ్చు యోహా నునుగూర్చి తమతో చెప్పెనని శిష్యులు గ్రహించిరి.
14 వారు జనసమూహమునొద్దకు వచ్చినప్పుడు ఒకడు ఆయనయొద్దకు వచ్చి ఆయనయెదుట మోకాళ్లూని
15 ప్రభువా, నా కుమారుని కరుణింపుము; వాడు చాంద్ర రోగియై మిక్కిలి బాధపడుచున్నాడు; ఏలాగనగా అగ్ని లోను నీళ్లలోను తరుచుగా పడుచున్నాడు;
16 నీ శిష్యుల యొద్దకు వానిని తీసికొని వచ్చితిని గాని వారు వానిని స్వస్థపరచలేకపోయిరని చెప్పెను.
17 అందుకు యేసువిశ్వాసములేని మూర్ఖతరమువారలారా, మీతో నేనెంత కాలము ఉందును? ఎంతవరకు మిమ్మును సహింతును? వానిని నాయొద్దకు తీసికొనిరండని చెప్పెను.
18 అంతట యేసు ఆ దయ్యమును గద్దింపగా అది వానిని వదలి పోయెను; ఆ గడియనుండి ఆ చిన్నవాడు స్వస్థత నొందెను.
19 తరువాత శిష్యులు ఏకాంతముగా యేసు నొద్దకు వచ్చిమేమెందుచేత దానిని వెళ్లగొట్టలేక పోతి మని అడిగిరి.
20 అందుకాయనమీ అల్పవిశ్వాసము చేతనే; మీకు ఆవగింజంత విశ్వాసముండినయెడల ఈ కొండను చూచి ఇక్కడనుండి అక్కడికి పొమ్మనగానే పోవును పోవును;
21 మీకు అసాధ్యమైనది ఏదియు నుండదని నిశ్చయముగా మీతో చెప్పుచున్నానని వారితో అనెను.
22 వారు గలిలయలో సంచరించుచుండగా యేసుమనుష్యకుమారుడు చున్నాడు చున్నాడు,
23 వారాయనను చంపుదురు; మూడవదినమున ఆయన లేచునని వారితో చెప్పగా వారు బహుగా దుఃఖపడిరి.
24 వారు కపెర్నహూమునకు వచ్చినప్పుడు అరషెకెలు అను పన్ను పేతురునొద్దకువచ్చి మీ బోధకుడు ఈ అరషెకెలు చెల్లింపడా అని యడు గగాచెల్లించుననెను గగాచెల్లించుననెను.
25 అతడు ఇంటిలోనికి వచ్చి మాటలాడకమునుపే యేసు ఆ సంగతి యెత్తి సీమోనా నీకేమి నీకేమి తోచుచున్నది? భూరాజులు సుంకమును పన్నును ఎవరి యొద్ద వసూలుచేయుదురు? కుమారులయొద్దనా అన్యుల యొద్దనా? అని అడిగెను.
26 అతడుఅన్యులయొద్దనే అని చెప్పగా యేసుఅలా గైతే కుమారులు స్వతంత్రులే.
27 అయినను మనము వారికి అభ్యంతరము కలుగజేయకుండు నీవు సముద్రమునకు పోయి, గాలము వేసి, మొదట పైకివచ్చు చేపను పట్టుకొని, దాని నోరు తెరచిన యెడల ఒక దొరకును దొరకును; దానిని తీసికొని నా కొరకును నీకొరకును వారికిమ్మని అతనితో చెప్పెను.

18:
1 వచ్చి శిష్యులు యేసునొద్దకు వచ్చి, పరలోక వచ్చి ఎవడు గొప్పవాడని అడుగగా,
2 ఆయన యొక చిన్నబిడ్డను తనయొద్దకు పిలిచి, వారి మధ్యను నిలువబెట్టి యిట్లనెను
3 మీరు మార్పునొంది బిడ్డలవంటి వారైతేనే గాని పరలోకరాజ్యములో ప్రవేశింపరని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను.
4 కాగా ఈ బిడ్డవలె తన్నుతాను తగ్గించుకొనువాడెవడో వాడే పర లోకరాజ్యములో గొప్పవాడు.
5 మరియు ఈలాటి యొక బిడ్డను నా పేరట చేర్చుకొనువాడు నన్ను చేర్చు కొనును.
6 నాయందు విశ్వాసముంచు ఈ చిన్న వారిలో అభ్యంతరపరచువాడెవడో అభ్యంతరపరచువాడెవడో, వాడు మెడకు పెద్ద తిరుగటిరాయి కట్టబడినవాడై మిక్కిలి లోతైన సముద్ర ములో ముంచి వేయబడుట వానికి మేలు.
7 అభ్యంతర ములవలన లోకమునకు శ్రమ; అభ్యంతరములు రాక తప్పవు గాని, యెవనివలన అభ్యంతరము వచ్చునో ఆ మనుష్యునికి శ్రమ
8 కాగా నీ చెయ్యియైనను నీ పాద మైనను నిన్ను అభ్యంతరపరచినయెడల, దానిని నరికి నీయొద్దనుండి పారవేయుము; రెండు చేతులును రెండు పాదములును కలిగి నిత్యాగ్నిలో పడవేయబడుటకంటె అంగహీనుడవుగనో అంగహీనుడవుగనో జీవములో శించుట శించుట మేలు మేలు.
9 నీ కన్ను నిన్ను అభ్యంతర పరచిన యెడల దాని పెరికి నీయొద్దనుండి పారవేయుము; రెండు కన్నులు గలిగి అగ్నిగల నరకములో పడవేయబడుటకంటె ఒక కన్ను గలిగి జీవములో ప్రవేశించుట మేలు మేలు.
10 ఈ చిన్నవారిలో ఒకనినైనను తృణీకరింపకుండ చూచుకొనుడి. దూతలు దూతలు, పరలోకమందున్న నా తండ్రి ముఖమును ఎల్లప్పుడు పరలోకమందు చూచుచుందురని మీతో మీతో.
11 మీకేమి తోచును? ఒక మనుష్యునికి నూరు గొఱ్ఱలుండగా వాటిలో ఒకటి తప్పిపోయిన యెడల
12 తొంబదితొమి్మదింటిని కొండలమీద విడిచివెళ్లి తప్పిపోయినదానిని వెదకడా?
13 వాడు దాని కనుగొనిన యెడల గొఱ్ఱలనుగూర్చి సంతోషించు నంతకంటె దానినిగూర్చి యెక్కు వగా సంతోషించునని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను చెప్పుచున్నాను.
14 ఆలాగుననే ఈ చిన్నవారిలో ఒకడైనను నశించుట పరలోకమందున్న మీ తండ్రి చిత్తముకాదు.
15 మరియు నీ సహోదరుడు నీయెడల తప్పిదము చేసిన నీవు పోయి, నీవును అతడును ఒంటరిగానున్నప్పుడు అతనిని గద్దించుము; అతడు నీ మాట వినినయెడల నీ సహోదరుని సంపాదించుకొంటివి.
16 అతడు విననియెడల, ఇద్దరు ముగ్గురు సాక్షుల నోట ప్రతి మాట స్థిరపరచబడు నీవు నీవు ఒకరినిద్దరిని వెంటబెట్టుకొని అతనియొద్దకు పొమ్ము.
17 అతడు వారి మాటయు విననియెడల ఆ సంగతి సంఘమునకు తెలియజెప్పుము; అతడు సంఘపు మాటయు విననియెడల అతనిని నీకు అన్యునిగాను సుంకరిగాను ఎంచుకొనుము.
18 భూమిమీద మీరు వేటిని బంధింతురో, అవి పరలోకమందును బంధింపబడును; భూమిమీద మీరు వేటిని విప్పుదురో, అవి పరలోకమందును విప్ప బడునని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను.
19 మరియు మీలో ఇద్దరు తాము దేనినిగూర్చియైనను భూమిమీద ఏకీభవించినయెడల అది పరలోకమందున్న నాతండ్రివలన వారికి వారికి దొరకునని చెప్పుచున్నాను చెప్పుచున్నాను.
20 ఏలయనగా ఇద్దరు ముగ్గురు నా నామమున ఎక్కడ యుందురో యుందురో నేను వారి మధ్యన మధ్యన చెప్పెను చెప్పెను.
21 ఆ సమయమున పేతురు ఆయనయొద్దకు ప్రభువా నా నా నా క్షమింపవలెను క్షమింపవలెను క్షమింపవలెను క్షమింపవలెను క్షమింపవలెను క్షమింపవలెను క్షమింపవలెను? ఏడు మారులమట్టుకా? అని అడిగెను.
22 అందుకు యేసు అత నితో ఇట్లనెనుఏడుమారులుమట్టుకే కాదు, డెబ్బది ఏళ్ల మారులమట్టుకని నీతో చెప్పుచున్నాను.
23 కావున పర లోకరాజ్యము, తన దాసులయొద్ద లెక్క చూచుకొన గోరిన యొక రాజును పోలియున్నది.
24 అతడు లెక్క చూచుకొన మొదలుపెట్టినప్పుడు, అతనికి పదివేల తలాం తులు 2 అచ్చియున్న యొకడు అతనియొద్దకు తేబడెను.
25 అప్పు తీర్చుటకు వానియొద్ద ఏమియు లేనందున, వాని యజమానుడు వానిని, వాని భార్యను, పిల్లలను వానికి కలిగినది యావత్తును అమి్మ, అప్పు తీర్చవలెనని ఆజ్ఞాపిం చెను.
26 కాబట్టి ఆ దాసుడు అతని యెదుట సాగిలపడి మ్రొక్కినాయెడల ఓర్చుకొనుము, నీకు అంతయు చెల్లింతునని చెప్పగా
27 ఆ దాసుని యజమానుడు కనికర పడి, వానిని విడిచిపెట్టి, వాని అప్పు క్షమించెను.
28 అయితే ఆ దాసుడు ములు ములు ములు 3 అచ్చియున్న ఒకనినిచూచి ఒకనినిచూచి ఒకనినిచూచి వాని వాని వాని మనెను మనెను మనెను
29 అందుకు వాని తోడిదాసుడు సాగిలపడినా యెడల ఓర్చుకొనుము, నీకు చెల్లించెదనని వానిని వేడు కొనెను గాని
30 వాడు ఒప్పుకొనక అచ్చియున్నది చెల్లించువరకు వానిని చెరసాలలో వేయించెను.
31 కాగా వాని తోడి దాసులు జరిగినది చూచి, మిక్కిలి దుఃఖపడి, వచ్చి, జరిగినదంతయు తమ యజమానునికి వివరముగా తెలిపిరి.
32 అప్పుడు వాని యజమానుడు వానిని పిలిపించిచెడ్డ దాసుడా, నీవు నన్ను వేడుకొంటివి గనుక నీ అప్పంతయు క్షమించితిని;
33 నేను నిన్ను కరుణించిన ప్రకారము నీవును నీ తోడిదాసుని కరుణింపవలసి యుండెను గదా అని వానితో చెప్పెను.
34 అందుచేత వాని యజమానుడు కోపపడి, తనకు అచ్చియున్నదంతయు చెల్లించు వరకు బాధ పరచువారికి వాని నప్పగించెను.
35 మీలో ప్రతివాడును తన సహోదరుని హృదయపూర్వక ముగా నా నా పరలోకపు ఆ ప్రకారమే ప్రకారమే చేయుననెను చేయుననెను.

కీర్తన 6:
1 యెహోవా, నీ కోపముచేత నన్ను గద్దింపకుమునీ ఉగ్రతతో నన్ను శిక్షింపకుము.
2 యెహోవా, నేను కృశించి యున్నాను, నన్ను కరుణించుముయెహోవా, నా యెముకలు అదరుచున్నవి, నన్నుబాగుచేయుము
3 నా ప్రాణము బహుగా అదరుచున్నది.యెహోవా, నీవు ఎంతవరకు కరుణింపక యుందువు?
4 యెహోవా, తిరిగి రమ్ము, నన్ను విడిపింపుమునీ కృపనుబట్టి నన్ను రక్షించుము.
5 మరణమైనవారికి నిన్ను గూర్చిన జ్ఞాపకము లేదు, పాతాళములో ఎవరు నీకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించు దురు?
6 నేను మూలుగుచు అలసియున్నానుప్రతి రాత్రియు కన్నీరు విడుచుచు నా పరుపు తేలజేయుచున్నాను నా కన్నీళ్లచేత నా పడక కొట్టుకొని పోవు చున్నది.
7 విచారముచేత నా కన్నులు గుంటలు పడుచున్నవినాకు బాధ కలిగించువారిచేత అవి చివికియున్నవి.
8 యెహోవా నా రోదన ధ్వని వినియున్నాడుపాపముచేయు వారలారా, మీరందరు నాయొద్దనుండి తొలగిపోవుడి.
9 యెహోవా నా విన్నపము ఆలకించి యున్నాడుయెహోవా నా ప్రార్థన నంగీకరించును.
10 నా శత్రువులందరు సిగ్గుపడి బహుగా అదరుచున్నారువారు ఆకస్మికముగా సిగ్గుపడి వెనుకకు మళ్లుదురు.

సామెతలు 6:
1 నా కుమారుడా, నీ చెలికానికొరకు పూటపడిన యెడల పరునిచేతిలో నీవు నీ చేయి వేసినయెడల
2 నీ నోటి మాటలవలన నీవు చిక్కుబడియున్నావు నీ నోటి మాటలవలన పట్టబడియున్నావు
3 నా కుమారుడా, నీ చెలికానిచేత చిక్కుబడితివి. నీవు త్వరపడి వెళ్లి విడిచిపెట్టుమని నీ చెలికానిని బలవంతము చేయుము.
4 ఈలాగు చేసి తప్పించుకొనుము నీ కన్నులకు నిద్రయైనను నీ కనురెప్పలకు కునుకుపాటైనను రానియ్యకుము.
5 వేటకాని చేతినుండి లేడి తప్పించుకొనునట్లును ఎరుకువాని చేతినుండి పక్షి తప్పించుకొనునట్లును తప్పించుకొనుము.
6 సోమరీ, చీమలయొద్దకు వెళ్లుము వాటి నడతలు కనిపెట్టి జ్ఞానము తెచ్చుకొనుము.
7 వాటికి న్యాయాధిపతి లేకున్నను పై విచారణకర్త లేకున్నను అధిపతి లేకున్నను
8 అవి వేసవికాలమందు ఆహారము సిద్ధపరచుకొనును కోతకాలమందు ధాన్యము కూర్చుకొనును.
9 సోమరీ, ఎందాక నీవు పండుకొనియుందువు? ఎప్పుడు నిద్రలేచెదవు?
10 ఇక కొంచెము నిద్రించెదనని కొంచెము కునికెదనని కొంచెముసేపు చేతులు ముడుచుకొని పరుండెదనని నీవనుచుందువు
11 అందుచేత దోపిడిగాడు వచ్చునట్లు దారిద్ర్యము నీయొద్దకు వచ్చును. ఆయుధధారుడు వచ్చునట్లు లేమి నీయొద్దకు వచ్చును.
12 కుటిలమైన మాటలు పలుకువాడు పనికిమాలినవాడును దుష్టుడునై యున్నాడు
13 వాడు కన్ను గీటుచు కాళ్లతో సైగచేయును వ్రేళ్లతో గురుతులు చూపును.
14 వాని హృదయము అతిమూర్ఖ స్వభావముగలది వాడెల్లప్పుడు కీడు కల్పించుచు జగడములు పుట్టించును.
15 కాబట్టి ఆపద వానిమీదికి హఠాత్తుగా వచ్చును వాడు తిరుగలేకుండ ఆ క్షణమందే నలుగగొట్టబడును.
16 యెహోవాకు అసహ్యములైనవి ఆరు గలవు ఏడును ఆయనకు హేయములు
17 అవేవనగా, అహంకారదృష్టియు కల్లలాడు నాలుకయు నిరపరాధులను చంపు చేతులును
18 దుర్యోచనలు యోచించు హృదయమును కీడు చేయుటకు త్వరపడి పరుగులెత్తు పాదములును
19 లేనివాటిని పలుకు అబద్ధసాక్షియు అన్నదమ్ములలో జగడములు పుట్టించువాడును.
20 నా కుమారుడా, నీ తండ్రి ఆజ్ఞను గైకొనుము నీ తల్లి ఉపదేశమును త్రోసివేయకుము.
21 వాటిని ఎల్లప్పుడు నీ హృదయమునందు ధరించు కొనుము నీ మెడచుట్టు వాటిని కట్టుకొనుము.
22 నీవు త్రోవను వెళ్లునప్పుడు అది నిన్ను నడిపించును నీవు పండుకొనునప్పుడు అది నిన్ను కాపాడును. నీవు మేలుకొనునప్పుడు అది నీతో ముచ్చటించును.
23 ఆజ్ఞ దీపముగాను ఉపదేశము వెలుగుగాను ఉండును. శిక్షార్థమైన గద్దింపులు జీవమార్గములు.
24 చెడు స్త్రీయొద్దకు పోకుండను పరస్త్రీ పలుకు ఇచ్చకపు మాటలకు లోబడకుండను అవి నిన్ను కాపాడును.
25 దాని చక్కదనమునందు నీ హృదయములో ఆశపడకుము అది తన కనురెప్పలను చికిలించి నిన్ను లోపరచుకొన నియ్యకుము.
26 వేశ్యాసాంగత్యము చేయువానికి రొట్టెతునక మాత్రము మిగిలియుండును. మగనాలు మిక్కిలి విలువగల ప్రాణమును వేటాడును.
27 ఒకడు తన ఒడిలో అగ్ని నుంచుకొనినయెడల వాని వస్త్రములు కాలకుండునా?
28 ఒకడు నిప్పులమీద నడిచినయెడల వాని పాదములు కమలకుండునా?
29 తన పొరుగువాని భార్యను కూడువాడు ఆ ప్రకారమే నాశనమగును ఆమెను ముట్టువాడు శిక్ష తప్పించుకొనడు.
30 దొంగ ఆకలిగొని ప్రాణరక్షణకొరకు దొంగిలిన యెడల యెవరును వాని తిరస్కరింపరు గదా.
31 వాడు దొరికినయెడల ఏడంతలు చెల్లింపవలెను తన యింటి ఆస్తి అంతయు అప్పగింపవలెను.
32 జారత్వము జరిగించువాడు కేవలము బుద్ధిశూన్యుడు ఆ కార్యము చేయువాడు స్వనాశనమును కోరువాడే
33 వాడు దెబ్బలకును అవమానమునకును పాత్రుడగును వానికి కలుగు అపకీర్తి యెన్నటికిని తొలగిపోదు.
34 భర్తకు పుట్టు రోషము మహా రౌద్రముగలది ప్రతికారము చేయు కాలమందు అట్టివాడు కనికర పడడు.
35 ప్రాయశ్చిత్తమేమైన నీవు చేసినను వాడు లక్ష్య పెట్టడు ఎంత గొప్ప బహుమానములు నీవిచ్చినను వాడు ఒప్పు కొనడు.

[ad_2]

Source link

Verse of the Day – May 7, 2020 – Telugu Christian Gateway

[ad_1]

Source link

Verse of the Day – May 8, 2020 – Telugu Christian Gateway

[ad_1]

Source link

Verse of the Day – May 9, 2020 – Telugu Christian Gateway

[ad_1]

Source link